PF1-19mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
136 กรัมแรง 68 กรัมแรง 41 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
145 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
153 กรัมแรง 77 กรัมแรง 46 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
157 กรัมแรง 79 กรัมแรง 47 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
158 กรัมแรง 79 กรัมแรง 47 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
161 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
161 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
171 กรัมแรง 86 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
216 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
228 กรัมแรง 114 กรัมแรง 68 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
258 กรัมแรง 129 กรัมแรง 77 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
270 กรัมแรง 135 กรัมแรง 81 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
272 กรัมแรง 136 กรัมแรง 82 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
287 กรัมแรง 144 กรัมแรง 86 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
360 กรัมแรง 180 กรัมแรง 108 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
367 กรัมแรง 184 กรัมแรง 110 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
525 กรัมแรง 262 กรัมแรง 157 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
547 กรัมแรง 274 กรัมแรง 164 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
568 กรัมแรง 284 กรัมแรง 170 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
569 กรัมแรง 285 กรัมแรง 171 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
588 กรัมแรง 294 กรัมแรง 176 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
659 กรัมแรง 329 กรัมแรง 198 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
719 กรัมแรง 360 กรัมแรง 216 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
962 กรัมแรง 481 กรัมแรง 289 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,083 กรัมแรง 542 กรัมแรง 325 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,115 กรัมแรง 557 กรัมแรง 334 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,638 กรัมแรง 819 กรัมแรง 491 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,864 กรัมแรง 932 กรัมแรง 559 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,938 กรัมแรง 969 กรัมแรง 581 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,987 กรัมแรง 994 กรัมแรง 596 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,046 กรัมแรง 1,023 กรัมแรง 614 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,115 กรัมแรง 1,558 กรัมแรง 935 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,232 กรัมแรง 1,616 กรัมแรง 970 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 19mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes