PF1-13mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
120 กรัมแรง 60 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
123 กรัมแรง 61 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
141 กรัมแรง 71 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
151 กรัมแรง 76 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
162 กรัมแรง 81 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
168 กรัมแรง 84 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
218 กรัมแรง 109 กรัมแรง 66 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
226 กรัมแรง 113 กรัมแรง 68 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
230 กรัมแรง 115 กรัมแรง 69 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
241 กรัมแรง 120 กรัมแรง 72 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
272 กรัมแรง 136 กรัมแรง 82 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
290 กรัมแรง 145 กรัมแรง 87 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
322 กรัมแรง 161 กรัมแรง 97 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
330 กรัมแรง 165 กรัมแรง 99 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
333 กรัมแรง 167 กรัมแรง 100 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
352 กรัมแรง 176 กรัมแรง 106 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
354 กรัมแรง 177 กรัมแรง 106 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
361 กรัมแรง 181 กรัมแรง 108 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
361 กรัมแรง 181 กรัมแรง 108 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
367 กรัมแรง 184 กรัมแรง 110 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
489 กรัมแรง 244 กรัมแรง 147 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
523 กรัมแรง 262 กรัมแรง 157 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
570 กรัมแรง 285 กรัมแรง 171 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
574 กรัมแรง 287 กรัมแรง 172 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
575 กรัมแรง 288 กรัมแรง 173 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
617 กรัมแรง 309 กรัมแรง 185 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
770 กรัมแรง 385 กรัมแรง 231 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
951 กรัมแรง 475 กรัมแรง 285 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
985 กรัมแรง 493 กรัมแรง 296 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,047 กรัมแรง 524 กรัมแรง 314 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,082 กรัมแรง 541 กรัมแรง 325 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,088 กรัมแรง 544 กรัมแรง 326 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,256 กรัมแรง 628 กรัมแรง 377 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,269 กรัมแรง 635 กรัมแรง 381 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,386 กรัมแรง 693 กรัมแรง 416 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,908 กรัมแรง 954 กรัมแรง 572 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,955 กรัมแรง 978 กรัมแรง 587 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,137 กรัมแรง 1,069 กรัมแรง 641 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,086 กรัมแรง 1,543 กรัมแรง 926 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,499 กรัมแรง 1,750 กรัมแรง 1,050 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,568 กรัมแรง 1,784 กรัมแรง 1,070 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,606 กรัมแรง 1,803 กรัมแรง 1,082 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,772 กรัมแรง 1,886 กรัมแรง 1,132 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,331 กรัมแรง 2,666 กรัมแรง 1,599 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,570 กรัมแรง 2,785 กรัมแรง 1,671 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 13mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes