PF1-10mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
114 กรัมแรง 57 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
122 กรัมแรง 61 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
122 กรัมแรง 61 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
122 กรัมแรง 61 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
123 กรัมแรง 61 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
124 กรัมแรง 62 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
131 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
132 กรัมแรง 66 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
133 กรัมแรง 66 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
133 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
140 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
142 กรัมแรง 71 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
160 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
160 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
173 กรัมแรง 87 กรัมแรง 52 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
174 กรัมแรง 87 กรัมแรง 52 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
178 กรัมแรง 89 กรัมแรง 53 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
184 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
185 กรัมแรง 93 กรัมแรง 56 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
187 กรัมแรง 93 กรัมแรง 56 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
189 กรัมแรง 94 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
194 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
197 กรัมแรง 99 กรัมแรง 59 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
199 กรัมแรง 100 กรัมแรง 60 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
203 กรัมแรง 102 กรัมแรง 61 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
209 กรัมแรง 104 กรัมแรง 63 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
216 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
226 กรัมแรง 113 กรัมแรง 68 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
261 กรัมแรง 130 กรัมแรง 78 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
281 กรัมแรง 141 กรัมแรง 84 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
290 กรัมแรง 145 กรัมแรง 87 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
368 กรัมแรง 184 กรัมแรง 110 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
369 กรัมแรง 185 กรัมแรง 111 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
376 กรัมแรง 188 กรัมแรง 113 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
386 กรัมแรง 193 กรัมแรง 116 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
422 กรัมแรง 211 กรัมแรง 126 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
449 กรัมแรง 225 กรัมแรง 135 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
491 กรัมแรง 246 กรัมแรง 147 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
491 กรัมแรง 246 กรัมแรง 147 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
511 กรัมแรง 256 กรัมแรง 153 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
547 กรัมแรง 274 กรัมแรง 164 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
560 กรัมแรง 280 กรัมแรง 168 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
564 กรัมแรง 282 กรัมแรง 169 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
579 กรัมแรง 289 กรัมแรง 174 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
579 กรัมแรง 290 กรัมแรง 174 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
584 กรัมแรง 292 กรัมแรง 175 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
784 กรัมแรง 392 กรัมแรง 235 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
846 กรัมแรง 423 กรัมแรง 254 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
846 กรัมแรง 423 กรัมแรง 254 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
897 กรัมแรง 449 กรัมแรง 269 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
899 กรัมแรง 450 กรัมแรง 270 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,009 กรัมแรง 504 กรัมแรง 303 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,170 กรัมแรง 585 กรัมแรง 351 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,491 กรัมแรง 745 กรัมแรง 447 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,530 กรัมแรง 765 กรัมแรง 459 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,539 กรัมแรง 770 กรัมแรง 462 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,596 กรัมแรง 798 กรัมแรง 479 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,597 กรัมแรง 798 กรัมแรง 479 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,871 กรัมแรง 936 กรัมแรง 561 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,935 กรัมแรง 967 กรัมแรง 580 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,021 กรัมแรง 1,010 กรัมแรง 606 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,776 กรัมแรง 1,388 กรัมแรง 833 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,785 กรัมแรง 1,393 กรัมแรง 836 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,152 กรัมแรง 1,576 กรัมแรง 946 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,376 กรัมแรง 2,188 กรัมแรง 1,313 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,949 กรัมแรง 2,475 กรัมแรง 1,485 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,092 กรัมแรง 2,546 กรัมแรง 1,528 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,118 กรัมแรง 2,559 กรัมแรง 1,535 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,328 กรัมแรง 2,664 กรัมแรง 1,598 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,291 กรัมแรง 3,646 กรัมแรง 2,187 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,628 กรัมแรง 3,814 กรัมแรง 2,288 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 10mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes