PF1-09mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630067-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
76 กรัมแรง 38 กรัมแรง 23 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640025-B201002
20mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
115 กรัมแรง 57 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630091-B4010015
40mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
124 กรัมแรง 62 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630083-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
130 กรัมแรง 65 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640062-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
131 กรัมแรง 66 กรัมแรง 39 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
143 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
146 กรัมแรง 73 กรัมแรง 44 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
148 กรัมแรง 74 กรัมแรง 44 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
148 กรัมแรง 74 กรัมแรง 44 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
151 กรัมแรง 76 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
153 กรัมแรง 76 กรัมแรง 46 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
154 กรัมแรง 77 กรัมแรง 46 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
158 กรัมแรง 79 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
161 กรัมแรง 81 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
162 กรัมแรง 81 กรัมแรง 49 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
163 กรัมแรง 82 กรัมแรง 49 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
166 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
169 กรัมแรง 84 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
171 กรัมแรง 86 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
173 กรัมแรง 86 กรัมแรง 52 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
197 กรัมแรง 98 กรัมแรง 59 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
201 กรัมแรง 101 กรัมแรง 60 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
216 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
218 กรัมแรง 109 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
219 กรัมแรง 110 กรัมแรง 66 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
229 กรัมแรง 115 กรัมแรง 69 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
230 กรัมแรง 115 กรัมแรง 69 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
232 กรัมแรง 116 กรัมแรง 70 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
238 กรัมแรง 119 กรัมแรง 71 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
244 กรัมแรง 122 กรัมแรง 73 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
247 กรัมแรง 124 กรัมแรง 74 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
253 กรัมแรง 127 กรัมแรง 76 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
258 กรัมแรง 129 กรัมแรง 77 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
262 กรัมแรง 131 กรัมแรง 79 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
269 กรัมแรง 135 กรัมแรง 81 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
283 กรัมแรง 142 กรัมแรง 85 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
317 กรัมแรง 158 กรัมแรง 95 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
346 กรัมแรง 173 กรัมแรง 104 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
356 กรัมแรง 178 กรัมแรง 107 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
438 กรัมแรง 219 กรัมแรง 131 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
443 กรัมแรง 222 กรัมแรง 133 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
450 กรัมแรง 225 กรัมแรง 135 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
469 กรัมแรง 235 กรัมแรง 141 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
508 กรัมแรง 254 กรัมแรง 152 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
536 กรัมแรง 268 กรัมแรง 161 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
580 กรัมแรง 290 กรัมแรง 174 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
596 กรัมแรง 298 กรัมแรง 179 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
610 กรัมแรง 305 กรัมแรง 183 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
645 กรัมแรง 323 กรัมแรง 194 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
652 กรัมแรง 326 กรัมแรง 195 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
668 กรัมแรง 334 กรัมแรง 200 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
682 กรัมแรง 341 กรัมแรง 205 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
687 กรัมแรง 344 กรัมแรง 206 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
689 กรัมแรง 345 กรัมแรง 207 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
931 กรัมแรง 466 กรัมแรง 279 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
968 กรัมแรง 484 กรัมแรง 290 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
992 กรัมแรง 496 กรัมแรง 298 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,049 กรัมแรง 524 กรัมแรง 315 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,051 กรัมแรง 525 กรัมแรง 315 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,200 กรัมแรง 600 กรัมแรง 360 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,354 กรัมแรง 677 กรัมแรง 406 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,717 กรัมแรง 858 กรัมแรง 515 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,767 กรัมแรง 884 กรัมแรง 530 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,812 กรัมแรง 906 กรัมแรง 544 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,831 กรัมแรง 915 กรัมแรง 549 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,834 กรัมแรง 917 กรัมแรง 550 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,129 กรัมแรง 1,064 กรัมแรง 639 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,272 กรัมแรง 1,136 กรัมแรง 786 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,302 กรัมแรง 1,151 กรัมแรง 691 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,145 กรัมแรง 1,573 กรัมแรง 944 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,180 กรัมแรง 1,590 กรัมแรง 954 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,566 กรัมแรง 1,783 กรัมแรง 1,070 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,924 กรัมแรง 2,462 กรัมแรง 1,477 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,563 กรัมแรง 2,782 กรัมแรง 1,669 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,648 กรัมแรง 2,824 กรัมแรง 1,694 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,788 กรัมแรง 2,894 กรัมแรง 1,736 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,026 กรัมแรง 3,013 กรัมแรง 1,808 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,143 กรัมแรง 4,072 กรัมแรง 2,443 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,530 กรัมแรง 4,265 กรัมแรง 2,559 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 9mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes