PF1-08mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630067-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
84 กรัมแรง 42 กรัมแรง 25 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630051-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
89 กรัมแรง 44 กรัมแรง 27 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630109-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

631021-D1203ZN
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
114 กรัมแรง 57 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630087-B3010015
30mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
116 กรัมแรง 58 กรัมแรง 35 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640024-D1502
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
120 กรัมแรง 60 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630113-B200503
20mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
125 กรัมแรง 63 กรัมแรง 38 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630122-B101003
10mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
127 กรัมแรง 64 กรัมแรง 38 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630069-B101003
10mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
133 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

รหัส 630039-D1502
ขนาด 10mm x 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
134 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640025-B201002
20mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
142 กรัมแรง 71 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630091-B4010015
40mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
154 กรัมแรง 77 กรัมแรง 46 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640062-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
164 กรัมแรง 82 กรัมแรง 49 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630083-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
167 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
181 กรัมแรง 91 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
184 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
190 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
191 กรัมแรง 95 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
191 กรัมแรง 96 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
194 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
195 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
197 กรัมแรง 98 กรัมแรง 59 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
198 กรัมแรง 99 กรัมแรง 59 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
198 กรัมแรง 99 กรัมแรง 60 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
201 กรัมแรง 101 กรัมแรง 60 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
203 กรัมแรง 102 กรัมแรง 61 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
205 กรัมแรง 103 กรัมแรง 62 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
214 กรัมแรง 107 กรัมแรง 64 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
218 กรัมแรง 109 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
246 กรัมแรง 123 กรัมแรง 74 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
250 กรัมแรง 125 กรัมแรง 75 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
267 กรัมแรง 133 กรัมแรง 80 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
267 กรัมแรง 133 กรัมแรง 80 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
275 กรัมแรง 137 กรัมแรง 82 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
284 กรัมแรง 142 กรัมแรง 85 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
284 กรัมแรง 142 กรัมแรง 85 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
286 กรัมแรง 143 กรัมแรง 86 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
301 กรัมแรง 150 กรัมแรง 90 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
302 กรัมแรง 151 กรัมแรง 91 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
302 กรัมแรง 151 กรัมแรง 91 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
316 กรัมแรง 158 กรัมแรง 95 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
325 กรัมแรง 162 กรัมแรง 97 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
332 กรัมแรง 166 กรัมแรง 100 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
345 กรัมแรง 173 กรัมแรง 104 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
352 กรัมแรง 176 กรัมแรง 106 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
384 กรัมแรง 192 กรัมแรง 115 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
417 กรัมแรง 208 กรัมแรง 125 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
436 กรัมแรง 218 กรัมแรง 131 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
524 กรัมแรง 262 กรัมแรง 157 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
535 กรัมแรง 268 กรัมแรง 161 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
545 กรัมแรง 273 กรัมแรง 164 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
570 กรัมแรง 285 กรัมแรง 171 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
626 กรัมแรง 313 กรัมแรง 188 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
650 กรัมแรง 325 กรัมแรง 195 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
677 กรัมแรง 339 กรัมแรง 203 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
700 กรัมแรง 350 กรัมแรง 210 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
750 กรัมแรง 375 กรัมแรง 225 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
760 กรัมแรง 380 กรัมแรง 228 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
772 กรัมแรง 386 กรัมแรง 232 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
789 กรัมแรง 394 กรัมแรง 237 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
809 กรัมแรง 405 กรัมแรง 243 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
824 กรัมแรง 412 กรัมแรง 247 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
828 กรัมแรง 414 กรัมแรง 248 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,099 กรัมแรง 549 กรัมแรง 330 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,121 กรัมแรง 561 กรัมแรง 336 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,175 กรัมแรง 588 กรัมแรง 353 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,239 กรัมแรง 619 กรัมแรง 372 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,246 กรัมแรง 623 กรัมแรง 374 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,433 กรัมแรง 717 กรัมแรง 430 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,575 กรัมแรง 787 กรัมแรง 472 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,985 กรัมแรง 992 กรัมแรง 595 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,054 กรัมแรง 1,027 กรัมแรง 616 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,111 กรัมแรง 1,056 กรัมแรง 633 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,111 กรัมแรง 1,056 กรัมแรง 633 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,141 กรัมแรง 1,071 กรัมแรง 642 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,373 กรัมแรง 1,187 กรัมแรง 712 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,619 กรัมแรง 1,310 กรัมแรง 786 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,642 กรัมแรง 1,321 กรัมแรง 793 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,575 กรัมแรง 1,788 กรัมแรง 1,073 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,650 กรัมแรง 1,825 กรัมแรง 1,095 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,090 กรัมแรง 2,045 กรัมแรง 1,227 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,562 กรัมแรง 2,781 กรัมแรง 1,669 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,285 กรัมแรง 3,143 กรัมแรง 1,886 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,418 กรัมแรง 3,209 กรัมแรง 1,925 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,586 กรัมแรง 3,293 กรัมแรง 1,976 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,774 กรัมแรง 3,387 กรัมแรง 2,032 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
9,127 กรัมแรง 4,564 กรัมแรง 2,738 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
9,596 กรัมแรง 4,798 กรัมแรง 2,879 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 8mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes