PF1-07mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630067-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
98 กรัมแรง 49 กรัมแรง 29 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630057-B4010015
40mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
112 กรัมแรง 56 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630110-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
112 กรัมแรง 56 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640064-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
114 กรัมแรง 57 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630081-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
115 กรัมแรง 58 กรัมแรง 35 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

631023-D1502ZN
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
116 กรัมแรง 58 กรัมแรง 35 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630094-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
120 กรัมแรง 60 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630118-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
121 กรัมแรง 60 กรัมแรง 36 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630049-D0805
8mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
133 กรัมแรง 66 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640020-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
133 กรัมแรง 66 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640052-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
136 กรัมแรง 68 กรัมแรง 41 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630087-B3010015
30mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
141 กรัมแรง 70 กรัมแรง 42 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630109-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
143 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

631021-D1203ZN
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
143 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640024-D1502
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
151 กรัมแรง 76 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630113-B200503
20mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
159 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630122-B101003
10mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
164 กรัมแรง 82 กรัมแรง 49 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

รหัส 630039-D1502
ขนาด 10mm x 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
169 กรัมแรง 85 กรัมแรง 51 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630069-B101003
10mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
174 กรัมแรง 87 กรัมแรง 52 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640025-B201002
20mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
182 กรัมแรง 91 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630091-B4010015
40mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
195 กรัมแรง 97 กรัมแรง 58 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640062-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
212 กรัมแรง 106 กรัมแรง 64 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630083-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
215 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
218 กรัมแรง 109 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
219 กรัมแรง 109 กรัมแรง 66 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
228 กรัมแรง 114 กรัมแรง 68 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
236 กรัมแรง 118 กรัมแรง 71 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
238 กรัมแรง 119 กรัมแรง 71 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
244 กรัมแรง 122 กรัมแรง 73 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
245 กรัมแรง 122 กรัมแรง 73 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
245 กรัมแรง 123 กรัมแรง 74 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
246 กรัมแรง 123 กรัมแรง 74 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
247 กรัมแรง 124 กรัมแรง 74 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
252 กรัมแรง 126 กรัมแรง 76 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
254 กรัมแรง 127 กรัมแรง 76 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
257 กรัมแรง 129 กรัมแรง 77 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
267 กรัมแรง 133 กรัมแรง 80 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
271 กรัมแรง 135 กรัมแรง 81 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630051-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
291 กรัมแรง 146 กรัมแรง 87 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
306 กรัมแรง 153 กรัมแรง 92 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
311 กรัมแรง 155 กรัมแรง 93 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
331 กรัมแรง 166 กรัมแรง 99 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
332 กรัมแรง 166 กรัมแรง 100 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
337 กรัมแรง 169 กรัมแรง 101 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
346 กรัมแรง 173 กรัมแรง 104 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
351 กรัมแรง 176 กรัมแรง 105 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
352 กรัมแรง 176 กรัมแรง 106 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
373 กรัมแรง 187 กรัมแรง 112 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
376 กรัมแรง 188 กรัมแรง 113 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
378 กรัมแรง 189 กรัมแรง 113 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
398 กรัมแรง 199 กรัมแรง 119 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
398 กรัมแรง 199 กรัมแรง 119 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
406 กรัมแรง 203 กรัมแรง 122 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
443 กรัมแรง 221 กรัมแรง 133 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
448 กรัมแรง 224 กรัมแรง 134 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
464 กรัมแรง 232 กรัมแรง 139 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
464 กรัมแรง 232 กรัมแรง 139 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
514 กรัมแรง 257 กรัมแรง 154 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
537 กรัมแรง 268 กรัมแรง 161 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
628 กรัมแรง 314 กรัมแรง 188 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
642 กรัมแรง 321 กรัมแรง 192 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
673 กรัมแรง 337 กรัมแรง 202 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
693 กรัมแรง 347 กรัมแรง 208 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
769 กรัมแรง 384 กรัมแรง 231 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
786 กรัมแรง 393 กรัมแรง 236 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
800 กรัมแรง 400 กรัมแรง 240 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
821 กรัมแรง 411 กรัมแรง 246 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
892 กรัมแรง 446 กรัมแรง 268 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
913 กรัมแรง 457 กรัมแรง 274 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
922 กรัมแรง 461 กรัมแรง 277 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
933 กรัมแรง 466 กรัมแรง 280 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
967 กรัมแรง 483 กรัมแรง 290 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
981 กรัมแรง 491 กรัมแรง 294 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
995 กรัมแรง 498 กรัมแรง 299 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,292 กรัมแรง 646 กรัมแรง 388 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,306 กรัมแรง 653 กรัมแรง 392 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,396 กรัมแรง 698 กรัมแรง 419 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,457 กรัมแรง 729 กรัมแรง 437 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,473 กรัมแรง 737 กรัมแรง 442 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,743 กรัมแรง 872 กรัมแรง 523 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,824 กรัมแรง 912 กรัมแรง 547 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,287 กรัมแรง 1,144 กรัมแรง 686 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,395 กรัมแรง 1,198 กรัมแรง 719 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,425 กรัมแรง 1,213 กรัมแรง 728 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,445 กรัมแรง 1,223 กรัมแรง 734 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,535 กรัมแรง 1,268 กรัมแรง 761 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,809 กรัมแรง 1,405 กรัมแรง 843 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,031 กรัมแรง 1,516 กรัมแรง 909 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,054 กรัมแรง 1,527 กรัมแรง 916 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,053 กรัมแรง 2,027 กรัมแรง 1,216 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,174 กรัมแรง 2,087 กรัมแรง 1,252 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,710 กรัมแรง 2,355 กรัมแรง 1,413 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
6,316 กรัมแรง 3,158 กรัมแรง 1,895 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,083 กรัมแรง 3,542 กรัมแรง 2,125 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,232 กรัมแรง 3,616 กรัมแรง 2,170 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,486 กรัมแรง 3,743 กรัมแรง 2,246 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,624 กรัมแรง 3,812 กรัมแรง 2,287 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
10,177 กรัมแรง 5,089 กรัมแรง 3,053 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
10,684 กรัมแรง 5,342 กรัมแรง 3,205 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 7mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes