PF1-06mm – แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง

630108-D1002
10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
101 กรัมแรง 50 กรัมแรง 30 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630038-D0803
8mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
102 กรัมแรง 51 กรัมแรง 31 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640016-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
107 กรัมแรง 53 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630042-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
107 กรัมแรง 54 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630056-B100503
10mm × 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
107 กรัมแรง 54 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630117-D1203H065
12mm × 3mm x H 6.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
107 กรัมแรง 54 กรัมแรง 32 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640057-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
110 กรัมแรง 55 กรัมแรง 33 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630067-D10015
10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
114 กรัมแรง 57 กรัมแรง 34 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630068-B2010015
20mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
124 กรัมแรง 62 กรัมแรง 37 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

รหัส 630041-D15015
ขนาด 15mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
125 กรัมแรง 63 กรัมแรง 38 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630103-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
134 กรัมแรง 67 กรัมแรง 40 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630057-B4010015
40mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
143 กรัมแรง 71 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630110-D15015
15mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
145 กรัมแรง 72 กรัมแรง 43 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

631023-D1502ZN
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
147 กรัมแรง 73 กรัมแรง 44 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640064-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
149 กรัมแรง 75 กรัมแรง 45 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630081-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
158 กรัมแรง 79 กรัมแรง 47 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630118-D1202
12mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
160 กรัมแรง 80 กรัมแรง 48 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630094-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
166 กรัมแรง 83 กรัมแรง 50 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630049-D0805
8mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
180 กรัมแรง 90 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640020-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
180 กรัมแรง 90 กรัมแรง 54 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630087-B3010015
30mm x 10mm x 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
185 กรัมแรง 92 กรัมแรง 55 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640052-B200503
20mm × 5mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
185 กรัมแรง 93 กรัมแรง 56 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

631021-D1203ZN
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
189 กรัมแรง 94 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630109-D1003
10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
191 กรัมแรง 96 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640024-D1502
15mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
192 กรัมแรง 96 กรัมแรง 57 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630122-B101003
10mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
217 กรัมแรง 108 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630113-B200503
20mm x 5mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
217 กรัมแรง 109 กรัมแรง 65 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

รหัส 630039-D1502
ขนาด 10mm x 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
219 กรัมแรง 109 กรัมแรง 66 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630069-B101003
10mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
227 กรัมแรง 113 กรัมแรง 68 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640025-B201002
20mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
234 กรัมแรง 117 กรัมแรง 70 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630069-B101003
10mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
247 กรัมแรง 123 กรัมแรง 74 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640062-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
276 กรัมแรง 138 กรัมแรง 83 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630083-D1203
12mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
280 กรัมแรง 140 กรัมแรง 84 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630072-D1205H05
12mm x 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
289 กรัมแรง 144 กรัมแรง 87 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

631008-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
292 กรัมแรง 146 กรัมแรง 88 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640041-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
301 กรัมแรง 150 กรัมแรง 90 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640068-D1503M3-S
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
302 กรัมแรง 151 กรัมแรง 91 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640051-D1205H05
12mm × 5mm x H 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
304 กรัมแรง 152 กรัมแรง 91 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640028-B301002
30mm x 10mm × 2mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
311 กรัมแรง 156 กรัมแรง 93 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640037-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
313 กรัมแรง 157 กรัมแรง 94 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640067-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
315 กรัมแรง 158 กรัมแรง 95 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630053-D1503M3-N
15mm × 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
321 กรัมแรง 161 กรัมแรง 96 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630082-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
324 กรัมแรง 162 กรัมแรง 97 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630054-D1503M3-S
15mm × 3mm x 6.5>3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
325 กรัมแรง 163 กรัมแรง 98 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640056-D1005
10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
327 กรัมแรง 163 กรัมแรง 98 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630101-B5010015
50mm x 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
329 กรัมแรง 165 กรัมแรง 99 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630048-B5010015
50mm × 10mm × 1.5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
343 กรัมแรง 171 กรัมแรง 103 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

631004-B201003ZN
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
344 กรัมแรง 172 กรัมแรง 103 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630043-B201003M3-N
20mm × 10mm x 3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
392 กรัมแรง 196 กรัมแรง 118 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630044-B201003M3-S
20mm × 10mm x3mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
402 กรัมแรง 201 กรัมแรง 121 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640043-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
417 กรัมแรง 209 กรัมแรง 125 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

631001-D1503ZN
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
418 กรัมแรง 209 กรัมแรง 125 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630100-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
428 กรัมแรง 214 กรัมแรง 128 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640027-B201003
20mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
441 กรัมแรง 221 กรัมแรง 132 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630061-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
444 กรัมแรง 222 กรัมแรง 133 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640026-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
444 กรัมแรง 222 กรัมแรง 133 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

638007-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
470 กรัมแรง 235 กรัมแรง 141 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

632001-D1503BK
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
475 กรัมแรง 237 กรัมแรง 142 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630063-B101005
10mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
490 กรัมแรง 245 กรัมแรง 147 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630088-B201003
20mm x 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
507 กรัมแรง 253 กรัมแรง 152 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630119-D1503
15mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
511 กรัมแรง 256 กรัมแรง 153 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640022-D1205
12mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
514 กรัมแรง 257 กรัมแรง 154 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630051-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
546 กรัมแรง 273 กรัมแรง 164 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630052-D1010
10mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
566 กรัมแรง 283 กรัมแรง 170 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630071-D1803
18mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
575 กรัมแรง 288 กรัมแรง 173 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630062-B301003
30mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
591 กรัมแรง 296 กรัมแรง 177 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630092-D1505M3-N
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
639 กรัมแรง 320 กรัมแรง 192 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630093-D1505M3-S
15mm x 5mm x M 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
663 กรัมแรง 331 กรัมแรง 199 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630112-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
764 กรัมแรง 382 กรัมแรง 229 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630073-D2003
20mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
775 กรัมแรง 387 กรัมแรง 232 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630036-B401003
40mm × 10mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
841 กรัมแรง 421 กรัมแรง 252 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630058-D1505
15mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
874 กรัมแรง 437 กรัมแรง 262 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630102-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
948 กรัมแรง 474 กรัมแรง 284 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630064-B201005
20mm × 10mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
952 กรัมแรง 476 กรัมแรง 286 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640069-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
966 กรัมแรง 483 กรัมแรง 290 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

631005-B301005ZN
30mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
967 กรัมแรง 483 กรัมแรง 290 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630046-D2503
25mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,064 กรัมแรง 532 กรัมแรง 319 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

631009-D2005ZN
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,120 กรัมแรง 560 กรัมแรง 336 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630026-D1805
18mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,129 กรัมแรง 565 กรัมแรง 339 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630098-B501003
50mm × 10mm x 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
 

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,152 กรัมแรง 576 กรัมแรง 345 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630075-D2005M4-S
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วใต้ (S) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,176 กรัมแรง 588 กรัมแรง 353 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630074-D2005M4-N
20mm × 5mm 9>4mm
ขั้วเหนือ (N) ด้านรูกว้าง
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,192 กรัมแรง 596 กรัมแรง 357 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630059-B401005
40mm × 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,217 กรัมแรง 608 กรัมแรง 365 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630047-D3003
30mm × 3mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,531 กรัมแรง 766 กรัมแรง 459 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640078-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,559 กรัมแรง 779 กรัมแรง 468 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630097-D2005
20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,691 กรัมแรง 845 กรัมแรง 507 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630029-B202005M4-S
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,773 กรัมแรง 886 กรัมแรง 532 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630028-B202005M4-N
20mm x 20mm x 5mm x M4
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
1,752 กรัมแรง 876 กรัมแรง 526 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630105-D2505
25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,148 กรัมแรง 1,074 กรัมแรง 644 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630090-B501005
50mm x 10mm x 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,161 กรัมแรง 1,081 กรัมแรง 648 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640050-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,662 กรัมแรง 1,331 กรัมแรง 799 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

640049-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,821 กรัมแรง 1,411 กรัมแรง 846 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630106-B402005M4-N
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,832 กรัมแรง 1,416 กรัมแรง 850 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630107-B402005M4-S
40mm x 20mm × 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
2,890 กรัมแรง 1,445 กรัมแรง 867 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630019-B402005M4-S
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,227 กรัมแรง 1,614 กรัมแรง 968 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630018-B402005M4-N
40mm × 20mm x 5mm x M 4mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,251 กรัมแรง 1,626 กรัมแรง 975 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630104-B402005
40mm x 20mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,548 กรัมแรง 1,774 กรัมแรง 1,064 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

637011-D2010
20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
3,609 กรัมแรง 1,805 กรัมแรง 1,083 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630045-B502505
50mm × 25mm × 5mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,641 กรัมแรง 2,321 กรัมแรง 1,392 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

637004-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
4,864 กรัมแรง 2,432 กรัมแรง 1,459 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

637012-D2510
25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
5,424 กรัมแรง 2,712 กรัมแรง 1,627 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

637015-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
7,194 กรัมแรง 3,597 กรัมแรง 2,158 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

รหัส 630040-D3010
ขนาด 30mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,031 กรัมแรง 4,016 กรัมแรง 2,409 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

630060-B402010
40mm × 20mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,314 กรัมแรง 4,157 กรัมแรง 2,494 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

637010-B402010
40mm × 20mm x 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,582 กรัมแรง 4,291 กรัมแรง 2,575 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

637006-D3010
30mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
8,670 กรัมแรง 4,335 กรัมแรง 2,601 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

637003-B502510
50mm × 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
11,515 กรัมแรง 5,758 กรัมแรง 3,455 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

647005-B502510
50mm x 25mm × 10mm
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า

แรงสูงสุด แรง 50% แรง 30%
12,052 กรัมแรง 6,026 กรัมแรง 3,616 กรัมแรง
*แรงดูดแบบที่ 1 ระยะ 6mm

แรงดูด.com

ฐานข้อมูลแรงดูด แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม โดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด

Proudly powered by WordPress & SeedThemes